Vedtægter

Vedtægter

 

§ 1:

Stk. 1: Foreningen, MC Kaffepunch, er stiftet den 16. august 1996.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune.

 

§ 2:

Stk. 1: Foreningens formål er at samle motorcyklister med fælles interesse i motorcykelkørsel. Foreningen fremmer denne fælles interesse ved at arrangere fælles køreture, afholde MC - relaterede arrangementer samt i mindre omfang afholde sociale arrangementer til fremme af fællesskabet blandt foreningens medlemmer.

Stk. 2: Foreningen må ved sit virke hverken tjene til fremme af kommercielle formål eller ulovlige aktiviteter og skal til enhver tid fremstå som et godt eksempel for gruppevis fremtræden af motorcyklister.

Stk. 3: Umiddelbart efter indbetaling og registrering af medlemskontingent, e-mailer bestyrelsen en medlemsliste til de medlemmer, der har oplyst mailadresse til bestyrelsen. Klubben ejer domænet mc-kaffepunch.dk, og bestyrelsen driver under dette domæne en opdateret hjemmeside. Domænet samt webhotellet er registreret med et bestyrelsesmedlem som ejer. Dette bestyrelsesmedlem skal overdrage ejerskabet (incl. de nødvendige passwords) til et andet bestyrelsesmedlem, hvis et bestyrelsesflertal ønsker dette, hvis medlemmet træder ud af bestyrelsen eller ekskluderes fra foreningen.

§ 3:

Stk. 1: Som medlemmer kan optages fysiske personer med gyldigt førerbevis til motorcykel, der på optagelsestids-punktet og råder over en indregistreret motorcykel. De optagne medlemmer kan fortsætte som sådan, uanset om vedkommende efterfølgende mister retten til at føre motorcykel og/eller ikke længere har rådighed over en motorcykel.

Stk. 2: Som medlemmer kan desuden optages personer der er i parforhold og har samme adresse, hvor blot en af personerne opfylder Stk. 1.

Stk. 3: Medlemmernes navne og adresser skal være noteret i foreningens medlemsfortegnelse, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige medlemmer.

Stk. 4: Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for medlemmerne nævnt i stk. 1 og stk. 2.

 

§ 4:

Stk. 1: Hvis et medlem ikke betaler den, ifølge §3, stk. 4 fastsatte kontingent, ophører medlemskabet automatisk. Bestyrelsen fastsætter dato for seneste betaling, og bestyrelsen kan ligeledes indføre et rimeligt gebyr ved for sen betaling.

Stk. 2: Medlemmer som ikke overholder MC Kaffepunch's vedtægter, eller som udviser adfærd, der er i strid med MC Kaffepunch's interesser, kan ekskluderes. MC Kaffepunch's bestyrelse træffer afgørelse om eksklusionen. Det ekskluderede medlem, eller andre medlemmer, kan kræve afgørelsen behandlet på generalforsamlingen eller på en ekstra-ordinær generalforsamling, hvortil der indkaldes i overensstemmelse med §5. Skal eksklusionen behandles på en generalforsamling, træder eksklusionen først i kraft efter beslutning på denne.

Stk. 3: Et ekskluderet medlem kan kun blive medlem igen efter beslutning om dette på en ordinær generalforsamling. Forslag om fornyet medlemskab skal da indsendes rettidigt i henhold til §5. Kun medlemmer af MC Kaffepunch kan stille forslag til generalforsamlingen.

 

§ 5:

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år den sidste fredag i oktober.

Stk. 2: Der indkaldes til generalforsamlingen på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal være tilgængelig mindst 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3: Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst en af de fremmødte forlanger dette.

Stk. 4: Forslag til behandling på generalforsamlingen kan kun fremsættes af foreningens medlemmer samt bestyrelsen, og skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5: Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Behandling af indkomne forslag.

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

5. Fremlæggelse af budget med forslag til kontingent.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Vælges for 2 år ad gangen.

6a. Valg til bestyrelsessuppleant, vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

7. Valg af 1 revisor og af 1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Stk. 6: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af generalforsamlingen, bestyrelsen eller på skriftligt forlangende fra mindst 2/3 af foreningens medlemmer. Bestyrelsen indkalder efter samme frister som nævnt i stk. 2 og stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at bestyrelsen har modtaget begæring herom.

Stk. 7: Hvert fremmødt medlem har en stemme til generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk. 8: Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves dog, at 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af samtlige medlemmer. Er der på generalforsamlingen ikke repræsenteret 2/3 af alle medlemmer, men forslaget er vedtaget med 2/3 de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antal fremmødte medlemmer.

 

§ 6.

Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse 3 - 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelseshvervet er ulønnet, men positive udgifter godtgøres efter bilagsdokumentation på betingelse af bestyrelsens samlede godkendelse deraf. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 7.

Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele bankprokura enkelt eller kollektiv. Ved aftaleindgåelse om belåning, køb eller salg af foreningens formueaktiver tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

§ 8.

Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for et år af gangen.

 

§ 9.

Foreningens regnskabsår løber fra 1/10 til 30/9. Kontingentbetaling følger kalenderåret.

 

§ 10.

Regnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Om anvendelse af eventuelt overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.

 

§ 11.

Ved opløsning af foreningen bestemmer den sidste generalforsamling, hvortil foreningens formue midler skal anvendes, idet det dog er en betingelse, at disse kun må anvendes til MC relaterede eller andet almennyttige formål.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling oktober 2016.